รู้จักชมรม

รู้จักชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ

ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการจัดตั้งขึ้นเพื่อ สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจของนักศึกษาให้เกิดความต้องการในการที่จะเป็นผู้ประกอบการพร้อมๆกับการให้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเน้นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่สนใจจะเข้ารับการบ่มเพาะในขั้นตอนต่อไป

กิจกรรมที่ 1 การจัดฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้นักศึกษา อันจะนำไปสู่กระบวนการเกิดทักษะที่สามารถเขียนแผนธุรกิจที่นำไปใช้ได้จริง

 

กิจกรรมที่ 2 การประกวดแผนธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจได้ดำเนินโครงการส่งเสริมนักศึกษา โดยโครงการนี้จะคัดเลือกนักศึกษาให้เสนอแผนธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้ในความเป็นจริง หลังจากนั้นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจะให้การสนับสนุนในการเริ่มดำเนินธุรกิจ

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมกิจกรรมชมรมนักศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มีโครงการสนับสนุนให้เกิดชมรมนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างนักศึกษาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำผลงานออกมาแสดงและจัดจำหน่าย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการทำกิจกรรมทางด้านการตลาดและการปลูกฝังความรู้สึกการเป็นผู้ประกอบการ

          ขั้นตอนการรับสมัคร

          – ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จักศูนย์ฯ และสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าการเป็นผู้ประกอบการ

          – รับนักศึกษา จำนวน 30 คน

          – กิจกรรมการสร้างงานให้นักศึกษา เช่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้าทำมือที่เกิดจากไอเดียของนักศึกษาในชมรม (Handmade)

กิจกรรมที่ 4 การจัดฝึกอบรมจุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมีโครงการจัดฝึกอบรมการจุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจให้กับนักศึกษา โดยการเชิญวิทยากรผู้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการบรรยาย เพื่อให้เกิดการจุดประกายแนวคิดความเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

แผนปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การจัดฝึกอบรมเขียนแผนธุรกิจ

ฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้นักศึกษาชมรมฯ โดยวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

 

การประกวดแผนธุรกิจ

จัดประกวดการเขียนแผนธุรกิจและให้การสนับสนุนนักศึกษาในการดำเนินธุรกิจตามแผน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

 

การส่งเสริมกิจกรรมชมรมนักศึกษา

จัดกิจกรรมชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ โดยเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา ได้แก่ การเพ้นท์แก้ว การเพ้นท์เสื้อ งานสินค้าทำมือ(Handmade)  การจัดจำหน่ายของที่ระลึกงานรับปริญญาโดยชมรมนักศึกษาฯ เป็นต้น

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

 

การจัดฝึกอบรมจุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจ

จัดการฝึกอบรมโดยวิทยากรนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อจุดประกายความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจให้แก่นักศึกษา

ผู้จัดการศูนย์ฯ