สารพันบริการ

บริการของ Surat_UBI
1. การอบรม สัมมนา

 • การสร้างผู้ประกอบการใหม่
 • การจัดทำแผนธุรกิจ
 • หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

2. การให้บริการปรึกษาแนะนำ

 • การทำแผนธุรกิจ
 • การอบรมด้านการบริหารจัดการ
 • การจัดทำธุรกิจ

3. การให้บริการปรึกษาพิเศษ

 • การเงิน การบัญชี
 • กฎหมาย
 • การตลาด
 • การสนับสนุนด้านการวิจัย
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • อื่นๆ

4. บริการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสะดวกในการให้บริการ

 • บริการประสานงานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนในการจัดตั้งบริษัท
 • การประสานงานการส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การประสานงานการแสวงหาความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยละวิชาการสู่เชิงพาณิชย์
 • การประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 • การประสานงานกับผู้ที่สนใจที่จะร่วมลงทุนในกิจการที่จัดตั้งใหม่ ทั้งในรูปแบบเงินลงทุนและวิชาการ
 • การประสานและการเชื่อมโยงระหว่างผู้ร่วมบ่มเพาะและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในลักษณะเครือข่าย

 ขั้นตอนการขอใช้บริการ Surat_UBI
สำหรับ Incubatee ที่ประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้บริการ ดังนี้

 1. Incudatee ติดต่อขอใช้บริการกับ Surat UBI
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครใช้บริการ
 3. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบข้อมูล และประสานงานหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. Incudatee เข้ารับบริการบ่มเพาะ
 5. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประเมินการให้บริการ และสรุปการใช้บริการ

 สิ่งอำนวยความสะดวก Surat_UBI

 1.  พื้นที่ทำการธุรกิจและเงื่อนไขการใช้งาน
 2. บริการสำนักงานทั่วไป
 • โทรศัพท์
 • โทรสาร
 • ห้องประชุม
 • การใช้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • Internet ความเร็วสูง