เส้นทางสู่ผู้ประกอบการ

ขั้นตอนการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

  1. สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ 2 ทางเลือก
  • ติดต่อสมัครโดยตรง ที่สำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดย Download ใบสมัคร และเอกสารการนำเสนอแนวคิดธุรกิจได้ที่ http://suratubi.sru.ac.th/

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา และประเมินผลผ่านเอกสารการสมัคร
3. นัดสัมภาษณ์
4. เข้ารับการบ่มเพาะตามขั้นตอน และกฎเกณฑ์ของศูนย์บ่มเพาะ
5. ติดตามประเมินผลการบ่มเพาะ

ระดับขั้นการเข้าเป็นผู้ประกอบการใหม่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

1. Incubatee (1-3 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ)

ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจาก Pre Incubatee โดยมีแผนธุรกิจที่ดี ซึ่งผู้ประกอบการระดับ Incubatee ต้องดำเนินการพัฒนาธุรกิจ (Product / Service) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา (Consultant) ช่วยขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะ 2 ด้าน คือ

1. การพัฒนาแผนธุรกิจ (Business Plan)

2. การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ / บริการ (Technology Development)

เพื่อใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างธุรกิจ-นวัตกรรม โดยได้รับการ Support แบบ Hidden Cost & Consultant &Facility

2. Start up Company
ผู้ประกอบการใหม่ที่ยกระดับจาก Incubatee โดยมีคุณสมบัติ คือ

– ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็น Incubatee ของหน่วย UBI
– มีธุรกรรม (รายได้) จากผลิตภัณฑ์-ธุรกิจที่ได้รับการบ่มเพาะด้าน Product Technology Development
– ระบบของรายได้ (Income) ต้องมีความต่อเนื่องและชัดเจน
– ยังไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคล
– มีปัจจัยบ่งชี้ว่ายังต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วย UBI ในธุรกิจนั้น

 

3. Spin off Company

– ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
– ต้องแสดงบัญชีรายได้ – รายรับ ไม่ต่ำกว่า 0.6 ล้านบาทจากงบดุลองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบ – รับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
– ต้องแสดงการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 1 คน
– หน่วย UBI ได้ตรวจสอบและประเมินสมรรถนะว่า ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) รายนั้นไม่จำเป็นต้องได้รับบริการ (Support ) ในธุรกิจ – ผลิตภัณฑ์นั้นจากหน่วย UBI อีกต่อไป
– แสดงรายงานกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจช่วง Incubation Period ตามแผนพัฒนาการที่กำหนดไว้ครบถ้วน