แนะนำศูนย์

ความเป็นมา

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี หรือ Surat_UBI เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรือ UBIs : University Business Incubators ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

 1. Inspire : ผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา นำมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสู่ภาคธุรกิจ
 2. Teach : ให้คำปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะและจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ
 3. Connect : ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งกิจการในรูปแบบนิติบุคคลทั้งห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด
 4. Create : ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกองการรายใหม่ในภาคธุรกิจ

ในส่วนของ Surat_UBI มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและกระบวนการต่างๆ เพื่อการประกอบธุรกิจซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการนำความรู้และทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ไปช่วยในการแก้ปัญหาของกิจการ ร่วมถึงการนำเอาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มหาวิทยาลัยค้นพบและพัฒนาขึ้น ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

การบ่มเพาะธุรกิจจึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำเมล็ดพันธ์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยไปสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่มีการเติบโตอย่างมั่งคง และแข็งแรงในอนาคต เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติต่อไป

 

ภารกิจหลักของศูนย์ฯ

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ UBI ให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาภูมิปัญญาระดังท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนสู่ความเป็นสากล
 • สนับสนุนการนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจ
 • ให้บริการงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมาย

 • นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • คณาจารย์และนักวิจัยผู้มีผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการในพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย