โครงการอบรมทักษะการเพาะเลี้ยงเห็ด สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

กำหนดการ

โครงการอบรมทักษะการเพาะเลี้ยงเห็ด  สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ (หลักสูตร ก)

 ระหว่างวันที่  20 –  22  กันยายน  2556

ณ  อาคาร AIC (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี)

 

วันศุกร์ที่ 20  กันยายน 2556

 

เวลา  08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน รับเอกสาร

เวลา  08.30 – 9.00 น.       นายเตชธรรม สังข์คร ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

                                      กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

                                      ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                          กล่าวเปิดโครงการอบรม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

เวลา  9.00 – 10.30 น.       บรรยายเรื่อง “ช่องทางการตลาดแบบมืออาชีพ”

                                      โดย คุณณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์

เวลา  10.30 – 11.45 น.      รับประทานอาหารว่าง

เวลา  11.45 – 12.00 น.      บรรยายเรื่อง “ช่องทางการตลาดแบบมืออาชีพ” (ต่อ)

                                      โดย คุณณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์

เวลา  12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 14.30 น.      บรรยายเรื่อง “การลงทุนและการสนับสนุนจากแหล่งทุน”

                                      โดย คุณพลูลาภ  จิโรภาส ผู้จัดการ SME Bank สาขาสุราษฎร์ธานี

เวลา  14.30 – 14.45 น.      รับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.45 – 16.30 น.      บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน GAP” 

                                      โดย คุณชัยพร  จันทรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ด จากศูนย์ส่งเสริม

                                       และการพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

วันเสาร์ที่ 21  กันยายน 2556

 

เวลา  08.30 – 09.00 น.       ออกเดินทางจากศูนย์ AIC สู่ไชโยฟาร์มเห็ด

เวลา  09.00 – 10.30 น.       ฝึกทักษะ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเห็ด และการคัดเลือกสายพันธ์เห็ด”

                                       โดย คุณบรรลุ บุญรอด ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเห็ด จากไชโยฟาร์มเห็ด

เวลา  10.30 – 11.45 น.       รับประทานอาหารว่าง

เวลา  11.45 – 12.00 น.       สาธิตและทดลอง “การทำก้อนเห็ด วิธีเปิดดอกเห็ดและการเพาะเลี้ยงเห็ด”

                                       โดย คุณบรรลุ บุญรอด ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเห็ด จากไชโยฟาร์มเห็ด      

เวลา  12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 14.30 น.       ภาคปฏิบัติ – การทดลองทำก้อนเชื้อเห็ด เป็นรายบุคคลตามความสนใจ             

                                       โดย คุณบรรลุ บุญรอดผู้เชี่ยวชาญการเพาะเห็ด จากไชโยฟาร์มเห็ด       

เวลา  14.30 – 14.45 น.       รับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.45 – 16.30 น.       ภาคปฏิบัติ – การทดลองทำก้อนเชื้อเห็ด เป็นรายบุคคลตามความสนใจ โดย คุณบรรลุ บุญรอด ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเห็ด จากไชโยฟาร์มเห็ด

 

 

วันอาทิตย์ที่ 22  กันยายน 2556

 

เวลา  08.30 – 09.00   น.      ลงทะเบียน รับเอกสาร

เวลา  09.00 – 10.30   น.      บรรยายเรื่อง “ช่องทางการตลาดออนไลน์”

                                         โดย คุณธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี

เวลา  10.30 – 11.45 น.         รับประทานอาหารว่าง

เวลา  11.45 – 12.00 น.         บรรยายเรื่อง “ช่องทางการตลาดออนไลน์” (ต่อ)

                                         โดย คุณธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี

เวลา  12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 14.30 น.         บรรยายเรื่อง“ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ และจริยธรรมทางธุรกิจ”

                                         โดย คุณจุฑารัตน์ ธาราทิศ

เวลา  14.30 – 14.45 น.         รับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.45 – 16.30 น.         บรรยายเรื่อง“ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ และจริยธรรมทางธุรกิจ” (ต่อ)

                                         โดย คุณจุฑารัตน์ ธาราทิศ

เวลา    16.30 – 17.00 น.       พิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการ

                                          โดย นายเตชธรรม  สังข์คร 

                                          ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี       

 

 

** หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม