ผอ.ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ พร้อมด้วย ผอ.ศภ.10 เข้าเยี่ยมท่านอธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตชธรรม สังข์คร ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ นางฐิติมา บุญยัง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ พร้อมด้วย นายวาที พีระวรานุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายเติมศักดิ์ เอียนเหล็ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฎิบัติการ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อพูดคุยและหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป ตลอดจนบูรณาการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน